Aa Aa Aa
parlAmore, in liefdevolle herinnering verbonden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van parlAmore®© rouwsieraden.

parlAmore, gevestigd 1018 XJ Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 18huis, bij de Kamer van Koophandel alhier ingeschreven onder nummer 34249319, hierna te noemen parlAmore. Alle overige relevante adresgegevens van parlAmore staan vermeld op de website onder ‘contact’. Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden van parlAmore akkoord te gaan.

1. Definities
parlAmore rouwsieraden: het assortiment rouwsieraden welke worden geproduceerd en geleverd door Helena van Essen te Amsterdam; tevens eigenaar van parlAmore voor wat betreft auteursrecht, depothouder van het handelsmerk (depotnummer 1126992).
Besteller: opdrachtgever tot het leveren van een parlAmore rouwsieraad.
Ontvanger: de geadresseerde van het bestelde parlAmore rouwsieraad.

Personaliseren van de rouwsieraden: het is mogelijk om de producten te personaliseren op de wijzen die op de website beschreven staan.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op iedere overeenkomst tussen parlAmore en een besteller/ontvanger, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief het geldende Btw-tarief. Eventuele prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden.

4. Verzendkosten
a) binnen Nederland. Voor leveringen binnen Nederland zijn de verzendkosten in de prijs inbegrepen, met dien verstande dat hiervoor een bijdrage van € 6,75 is gerekend.

b) buiten Nederland. Voor leveringen buiten Nederland worden de verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling.

5. Betalen
Na een bestelling via e-mail of post ontvangt u een bevestiging per e-mail of post, met het bestelnummer en de totale kosten, inclusief eventuele extra verzendkosten buiten Nederland. Betaling geschiedt altijd geheel en vooraf door overschrijving van het factuurbedrag naar bank- rekening Triodos IBAN NL09 TRIO 0390 9678 82 ten name van PARLAMORE, Amsterdam vermelding van het bestelnummer. De betaling dient binnen 14 dagen na orderdatum te zijn voldaan. parlAmore is niet verplicht te leveren zolang de besteller/ontvanger niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen.

6. Levering
Het hier bepaalde over levertijd geldt uitsluitend voor bestellingen rechtstreeks geplaatst bij parlAmore en behoudens overmacht en eventuele, uitdrukkelijk op de website aangegeven perioden waarin geen verzending zal plaatsvinden. Een bestelling wordt, indien voorradig, na ontvangst van de betaling in behandeling genomen.

De termijn waarbinnen de bestelling ter verzending wordt aangeboden is afhankelijk van de specifieke wensen van de besteller, of het al dan niet een standaardproduct betreft. De termijnen staan vermeld op de website. Mocht het toegestuurde aandenken technisch niet geschikt zijn voor verwerking dan ontvangt besteller binnen 5 (vijf) werkdagen hierover bericht. De feitelijke uitvoering van de levering wordt verzorgd door een professionele pakketservice. Daarom is de ontvangstdatum van elke zending mede afhankelijk van de prestaties van de vervoerder. Informatie over de vervoerder kunt u vinden op de site onder Levertijd en bezorging. Indien de besteller/ontvanger van een andere dan de aangeboden pakketservice gebruik wil maken dan is dit geheel voor rekening van de besteller/ontvanger en vindt geen verrekening plaats met de aanschafprijs.

Alle bepaling in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot levering en levertijd zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen die rechtstreeks bij parlAmore zijn geplaatst.

Voor bestellingen buiten Nederland gelden doorgaans langere levertijden.

7. Aansprakelijkheid voor schade voorafgaand aan de levering
Het vervoer van bestellingen vindt plaats voor risico van parlAmore. Dit risico gaat over op de besteller/ontvanger op het moment van levering of het moment dat als zodanig kan worden beschouwd, wettelijke bepalingen dienaangaande daargelaten.

8. Annuleren
Een bestelling kan worden geannuleerd voordat de betaling is ontvangen. Bij annulering stuurt besteller een e-mail naar info@parlamore.nl met de mededeling van annulering onder vermelding van het ordernummer. De annulering zal per e-mail worden bevestigd.

Bij annulering van een bestelling na betaling maar voordat deze ter verzending is aangeboden, ontvangt besteller het betaalde bedrag binnen 10 (tien) werkdagen retour op het rekeningnummer van de betaling.

Indien besteller annuleert nadat de bestelling ter verzending is aangeboden of al is afgeleverd dan dient de bestelling binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst te worden teruggestuurd naar parlAmore. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor de besteller. Bij annuleren ontvangt besteller het betaalde bedrag terug, minus de bijdrage in de verzendkosten die parlAmore heeft gemaakt.

parlAmore behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag re crediteren, indien het bestelde is gebruikt, beschadigd is, of niet in de oorspronkelijke staat van verpakking retour wordt ontvangen.

Annulering van een bestelling die maatwerk vergt is na betaling niet mogelijk.

9. Kwaliteitsgarantie
parlAmore staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Uitzonderingen hierop vormen eventuele kleurverschillen of oneffenheden die bij handgemaakte artikelen en natuurproducten als edelstenen kunnen voorkomen. parlAmore betaalt het volledige aankoopbedrag terug als blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten.

Besteller/ontvanger kan parlAmore ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

Besteller/ontvanger is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van een gebrek , maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan via brief of e-mail melding te maken bij parlAmore. Niet aangemelde retourzendingen worden geweigerd.

Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 14 dagen nadat de retourzending door parlAmore is ontvangen. Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van parlAmore schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of nalatigheid van de besteller/ontvanger of die anderszins voor risico van de besteller/ontvanger komt, zal parlAmore de besteller/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna parlAmore het product voor rekening van besteller/ontvanger kan terugsturen.

10. Ruilen
Ruilen is alleen mogelijk bij standaard producten. Op de website wordt vermeld wat standaardproducten zijn.

Bij omruiling stuurt besteller een e-mail naar info@parlamore.nl met de mededeling van de wens tot omruiling, onder vermelding van het ordernummer. De omruiling zal per e-mail worden bevestigd. De om te ruilen bestelling dient binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst ervan te worden teruggestuurd naar parlAmore. Binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst zal het gewenste alternatief ter verzending worden aangeboden.

11. Aansprakelijkheid
parlAmore is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

12. Voorbehouden
parlAmore doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden, het kan echter voorkomen dat een van de onderdelen niet meer voorradig is. In dat geval wordt er zo spoedig mogelijk contact met besteller opgenomen.

parlAmore is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan ontbonden worden. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

13. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

14. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter executief bevoegd.

15. Auteursrecht en handelsmerk
parlAmore®©  Naam, concept, ontwerp en website van parlAmore zijn eigendom van Helena van Essen te Amsterdam. Niets hiervan mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder haar schriftelijke toestemming.

2015 Wijzigingen voorbehouden