Aa Aa Aa
parlAmore, in liefdevolle herinnering verbonden

Algemene Voorwaarden

voor levering van parlAmore®© rouwsieraden.

parlAmore, gevestigd te Amsterdam, bij de Kamer van Koophandel alhier ingeschreven onder nummer 34249319, hierna te noemen parlAmore. Alle overige relevante adresgegevens van parlAmore staan vermeld op de website onder ‘contact’. Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden van parlAmore akkoord te gaan.

1. Definities

parlAmore rouwsieraden: het assortiment rouwsieraden welke worden geproduceerd en geleverd door Helena van Essen te Amsterdam; tevens eigenaar van parlAmore voor wat betreft auteursrecht, depothouder van het handelsmerk (depotnummer 1126992).
Besteller: de opdrachtgever tot het leveren van een parlAmore rouwsieraad.
Ontvanger: de geadresseerde van het bestelde parlAmore rouwsieraad.
Personaliseren van de rouwsieraden: het is mogelijk om de producten te personaliseren op de wijzen die op de website beschreven staan.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op iedere overeenkomst tussen parlAmore en besteller/ontvanger, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief het geldende btw-tarief. Eventuele prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden.

4. Verzendkosten

a) binnen Nederland. Voor leveringen binnen Nederland zijn de verzendkosten in de prijs inbegrepen, met dien verstande dat hiervoor een bijdrage is gerekend. Voor de Rouwknoop en de As-Cabochon bedraagt de bijdrage € 6,75 , voor de Rouwspeld € 4,10.

b) buiten Nederland. Voor leveringen buiten Nederland worden de verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling.

5. Betalen

Na een bestelling via e-mail of post ontvangt besteller/ontvanger een bevestiging per e-mail of post, met het bestelnummer en de totale kosten, inclusief eventuele extra verzendkosten buiten Nederland. Betaling geschiedt altijd geheel en vooraf door overschrijving van het factuurbedrag naar bankrekening Triodos IBAN NL09 TRIO 0390 9678 82 ten name van PARLAMORE, Amsterdam onder vermelding van het bestelnummer. De betaling dient binnen 14 dagen na de orderdatum te zijn voldaan. parlAmore is niet verplicht te leveren zolang besteller/ontvanger niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen.

6. Levering

Het hier bepaalde over levertijd geldt uitsluitend voor bestellingen rechtstreeks geplaatst bij parlAmore en behoudens overmacht en eventuele, uitdrukkelijk op de website aangegeven perioden waarin geen verzending zal plaatsvinden. Een bestelling wordt na ontvangst van de betaling in behandeling genomen. Mocht het bestelde niet in voorraad zijn dan wordt zo spoedig mogelijk contact met besteller/ontvanger opgenomen.

De termijn waarbinnen de bestelling ter verzending wordt aangeboden is afhankelijk van de specifieke wensen van besteller/ontvanger, namelijk of het al dan niet een standaardproduct betreft.

De termijnen voor een standaardproduct staan vermeld op de website. Als het gaat om een gepersonaliseerd gedenksieraad, dan moet het toegestuurde aandenken technisch geschikt zijn om te verwerken.  Is dat niet het geval, dan ontvangt de besteller/ontvanger hierover binnen 5 (vijf) werkdagen bericht.

De feitelijke levering en de eventuele retourzending wordt verzorgd door een professionele pakketservice. Daarom is de ontvangstdatum van elke zending mede afhankelijk van de prestaties van de vervoerder. Informatie over de vervoerder staat op de website onder Verzending. Indien besteller van een andere dan de aangeboden pakketservice gebruik wil maken dan is dit geheel voor rekening van besteller en vindt geen verrekening plaats met de aanschafprijs.

Alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot levering en levertijd zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen die rechtstreeks bij parlAmore zijn geplaatst.

Voor bestellingen naar adressen buiten Nederland gelden doorgaans langere levertijden.

7. Aansprakelijkheid voor schade voorafgaand aan de levering

Het vervoer van bestellingen vindt plaats voor risico van parlAmore. Dit risico gaat over op besteller/ontvanger op het moment van levering of het moment dat als zodanig kan worden beschouwd, wettelijke bepalingen dienaangaande daargelaten.

8. De bestelling herroepen

1. Besteller/ontvanger kan een aankoop van een rouwsieraad gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. parlAmore mag besteller/ontvanger vragen naar de reden van herroeping, maar besteller/ontvanger is niet verplicht deze reden op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat besteller/ontvanger, of een vooraf door besteller/ontvanger aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode gaat de bedenktijd in op de dag waarop besteller/ontvanger, of een door besteller/ontvanger aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 9. Verplichtingen van besteller/ontvanger tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd dient besteller/ontvanger zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Besteller/ontvanger dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat besteller/ontvanger het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals besteller/ontvanger dat in een winkel zou mogen doen.
2. Besteller/ontvanger is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. Besteller/ontvanger is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als parlAmore besteller/ontvanger niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10. Uitoefening van het herroepingsrecht door besteller/ontvanger en de kosten daarvan

1. Als besteller/ontvanger gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt besteller/ontvanger dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan parlAmore.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt besteller/ontvanger het product terug, of overhandigt besteller/ontvanger dit aan (een gemachtigde van) parlAmore. Dit hoeft niet als parlAmore heeft aangeboden het product zelf af te halen. Besteller/ontvanger heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als besteller/ontvanger het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. Besteller/ontvanger zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door parlAmore verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij besteller/ontvanger.
5. Besteller/ontvanger draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als parlAmore niet heeft gemeld dat besteller/ontvanger deze kosten moet dragen of als parlAmore aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft besteller/ontvanger de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als besteller/ontvanger gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11. Verplichtingen van parlAmore bij herroeping

1. Als parlAmore de melding van herroeping door besteller/ontvanger op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt parlAmore na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. parlAmore vergoedt alle betalingen van besteller/ontvanger inclusief eventuele leveringskosten door parlAmore in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop besteller/ontvanger parlAmore de herroeping meldt. Tenzij parlAmore aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
3. parlAmore gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat besteller/ontvanger heeft gebruikt, tenzij besteller/ontvanger instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor besteller/ontvanger.
4. Als besteller/ontvanger heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft parlAmore de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
○ producten die niet geprefabriceerd zijn, volgens specificaties van besteller/ontvanger zijn vervaardigd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van besteller/ontvanger of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
○ zakelijke klanten.

Herroepingsformulier
Besteller/ontvanger kan aanspraak maken op herroeping door gebruik te maken van het herroepingsformulier. Er zijn 2 versies, een als word-document om te printen en per post te kunnen versturen en een om de herroeping online kenbaar te maken. Klik hier om de printversie te downloaden en hier voor de online-versie.

Stuur het volledig ingevulde formulier per e-mail  naar info@parlamore.nl of geprint en ondertekend naar: parlAmore, Postbus 15185, 1001 MD  Amsterdam.

Artikel 13 Kwaliteitsgarantie

parlAmore staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Uitzonderingen hierop vormen eventuele kleurverschillen of oneffenheden die bij handgemaakte artikelen en natuurproducten als edelstenen kunnen voorkomen. parlAmore betaalt het volledige aankoopbedrag terug als blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten.

Besteller/ontvanger kan parlAmore ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

Besteller/ontvanger is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van een gebrek , maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan via brief of e-mail melding te maken bij parlAmore. Niet aangemelde retourzendingen worden geweigerd.

Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 14 dagen nadat de retourzending door parlAmore is ontvangen. Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van parlAmore schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of nalatigheid van de besteller/ontvanger of die anderszins voor risico van de besteller/ontvanger komt, zal parlAmore besteller/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna parlAmore het product voor rekening van besteller/ontvanger kan terugsturen.

Artikel 14. Ruilen

Ruilen is niet mogelijk.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

parlAmore is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Voorbehouden

parlAmore doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden, het kan echter voorkomen dat een van de rouwsieraden niet meer voorradig is. In dat geval wordt er zo spoedig mogelijk contact met besteller opgenomen.
parlAmore is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal in dat geval ontbonden worden. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Artikel 17. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter executief bevoegd.

Artikel 19. Auteursrecht en handelsmerk

parlAmore®©  Naam, concept, ontwerp en website van parlAmore zijn eigendom van Helena van Essen te Amsterdam. Niets hiervan mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder haar schriftelijke toestemming.

2022 Wijzigingen voorbehouden